A kosár jelenleg üres.
A termék a kosárba került!
Vásárlással kapcsolatos kérdések: 06-62/245-475
Hétfőtől-péntekig 7:00-16:00 óráig

Üzletszabályzat

Üzletszabályzat


1. A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat hatálya a www.gumitomites.hu címen elérhető webáruházra, a webáruház használata során létrejött értékesítésekre terjed ki

2. A Szolgáltató

system_check

A gumitomites.hu oldal tulajdonosa, fenntartója, üzemeltetője a Hód-Vulkán Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Tölgyfa u 24.; nyilvántartási szám: 06-09-004745; adószám: 11397656-2-06; eljáró cégbíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága; info@gumitomites.hu). ; továbbiakban: Szolgáltató). Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja a Szolgáltató.
A felhasználók adatait a Szolgáltató kezeli.

3. A fogyasztó
Fogyasztó az a megfelelően regisztrált felhasználó, aki a www.gumitomites.hu oldalon a jelen Üzletszabályzatban meghatározottak szerint vásárlást kezdeményez (továbbiakban: felhasználó, a 9. és 10. pontban: fogyasztó).

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgya
A Szolgáltató a www.gumitomites.hu oldalon egy webáruházat üzemeltet. A webáruházon keresztül a Szolgáltató elsősorban gumitömítések.
A Szolgáltató azon termékeket értékesíti, amelyek a www.gumitomites.hu oldalon a termékek katalógusában elérhetőek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát megváltoztassa.
A Szolgáltató által értékesített termékek fogyasztó általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, a regisztráció szabályai
A szolgáltatás igénybe vételére csak regisztrált felhasználók jogosultak. A katalógus áttekintésére, a vásárlási folyamat megkezdésére bárki jogosult, a vásárlási folyamat befejezése azonban csak regisztrált felhasználók számára lehetséges.
A regisztráció során a felhasználónak meg kell adni vezetéknevét, keresztnevét, lakóhelyének irányítószámát, e-mail címét, választott jelszavát. A regisztrációt követően a Szolgáltató egy aktiváló linket küld a regisztráció során megadott e-mail címre. A regisztrációt az aktiváló linken keresztül tudja a felhasználó megerősíteni. A regisztráció a megerősítéssel válik befejezetté.

6. A szerződés létrejötte
A nem regisztrált felhasználók által megkezdett vásárlás, valamint a regisztrált felhasználók által bejelentkezés nélkül megkezdett vásárlás a Szolgáltatót nem köti.
Amennyiben a bejelentkezett felhasználó a vásárlást megkezdi, a termékek kiválasztása, a fizetési, szállítási mód kiválasztása során a „Vásárlási, fizetési, és szállítási információk” című dokumentumban írtak szerint köteles eljárni. A vásárlás akkor fejeződik be, ha a felhasználó a Szolgáltatótól megkapja a vásárlás elfogadásáról szóló értesítést, valamint a nyugtát tartalmazó e-mailt. Az e-mailt a Szolgáltató a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére küldi 48 órán belül.
A Szolgáltató teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt árut a felhasználó által megjelölt módon eljuttatja a felhasználóhoz. Felhasználó teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru vételárát, valamint a kézbesítéssel járó díjat a Szolgáltatónak az általa megjelölt módon megfizette.
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A vásárlás során keletkezett adatokat a Szolgáltató rendszere archiválja.

7. A megvásárolt áru ellenértéke
A Szolgáltató a megvásárolható árukat vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás az árunál nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez kapcsolódó egyéb termékek vételárát. A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját, amelyről a Vásárlási, fizetési, és szállítási információk adnak tájékoztatást, és amelyet a Szolgáltató a felhasználóval minden esetben egyértelműen közöl a fizetést megelőzően.
A megvásárolt áru ellenértékét a felhasználó a Vásárlási, fizetési, és szállítási információkban meghatározottak szerint, az általa választott módon köteles megfizetni.

8. A Szolgáltató felelőssége a termék rendelkezésre állásáért
A Szolgáltató a www.gumitomites.hu katalógust folyamatosan aktualizálja annak érdekében, hogy azon csak olyan termékek legyenek megtalálhatók, amelyek a Szolgáltató raktárkészletében megtalálhatóak, vagy amelyeket a Szolgáltató rövid határidőn belül be tud szerezni. Ez utóbbi esetben a beszerzési időt, illetve az ebből eredően meghosszabbodott kézbesítési időt a Szolgáltató a felhasználóval közli.
Tekintettel a raktárkészlet papíralapú nyilvántartása és az informatikai rendszer közötti különbségekre, a Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a www.gumitomites.hu oldal katalógusa minden időben ténylegesen megegyezzen a raktárkészlettel. Amennyiben a felhasználó által megvásárolni kívánt termék nem áll rendelkezésre, és emiatt azt a Szolgáltató nem tudja a vállalt általános szállítási határidőn belül a felhasználónak eljuttatni, erről a Szolgáltató a felhasználót haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a felhasználó ezen információk ismeretében megvásárolja a terméket, a késedelem miatt szavatossági igényt nem érvényesíthet.
Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, de a szerződés létrejön, a Szolgáltató a szerződés létrejöttétől számított 24 órán belül a szerződéstől elállhat. Az esetleges megfizetett vételárat a Szolgáltató ebben az esetben haladéktalanul visszajuttatja a felhasználónak.

9. A fogyasztó elállási joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4-5. §-ai alapján a fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
A Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
−    szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
−    olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
−    olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
−    hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
−    hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
−    szerencsejáték-szerződés esetében.
Amennyiben a fogyasztó a szerződéstől a jelen pontban írtak szerinti elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy a megvásárolt terméket saját költségén visszaküldi a Szolgáltatónak a számlával együtt. A Szolgáltató a visszaküldött termék kézhezvételét követő harminc napon belül visszaküldi a vételárat. A Szolgáltató a vételárból levonja a termék kézbesítésének költségét.
Ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.

10. A fogyasztói jogok érvényesítése

Fogyasztó a jelen Üzletszabályzatból, a www.gumitomites.hu oldalon történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait az 2. pontban megjelölt üzemeltetővel szemben érvényesítheti.
Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben, az info@gumitomites.hu címre küldött elektronikus levélben, vagy személyesen a Szolgáltató székhelyén közölheti.